nagłówek strony
-A A +A

Baza wiedzy - prawo

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (z 11 lipca 2013)

UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.   w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy     ...

Zarządzenie w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy

Poniżej znajduje się akt wykonawczy do uchwały Nr LXI/1691/2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy z 11 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8442),...

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  [wybrane fragmenty] Rozdział 2 (...) Art. 17.   Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez...

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (fragmenty...

Paragraf 10 Statutu m.st. Warszawy

§ 10 Statutu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXII/743/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 23, poz. 875 i Nr 141...

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (istotne fragmenty dot. konsultacji – wyróżnienia redakcji)   Art. 4. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: 1)...

Umocowanie prawne konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym

Na poziomie samorządowym mechanizm konsultacji może być istotnie wzmocniony i uporządkowany, jeśli samorząd wyda uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Taka...