nagłówek strony
-A A +A

Co połączy Śródmieście, Saską Kępę i Gocław? Nowa trasa tramwajowa!

Czas trwania: 
pon, 17/10/2016 (Cały dzień) - ndz, 13/11/2016 (Cały dzień)

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. i Zarząd Transportu Miejskiego organizują konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej na Gocław. Celem tego procesu jest zapewnienie szerokiego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju układu transportowego. Proces przygotowania konsultacji był poprzedzony wielomiesięcznymi pracami obejmującymi:1) analizy wielokryterialne, 2) inwentaryzację środowiskową, 3) prognozy oddziaływań na środowisko, 4) prognozy i badania ruchu, 5) spotkania z interesariuszami w ramach tzw. diagnozy społecznej.

 

Budowa nowych tras tramwajowych jest jednym z priorytetów inwestycyjnych m.st. Warszawy, określonych w polityce transportowej miasta. Tego rodzaju inwestycje mają na celu uzyskanie szeregu korzyści przez mieszkańców Warszawy, m.in.:

 • skrócenie czasu podróży transportem zbiorowym, czyli oszczędność czasu – przewidywany czas przejazdu z pętli Gocław do stacji Metro Centrum wyniesie ok. 17 min.;
 • poprawę dostępności Gocławia i Saskiej Kępy z i do innych dzielnicy Warszawy, w tym Śródmieścia, Ochoty i Pragi;
 • podniesienie komfortu podróżowania – w ramach projektu przewidywany jest zakup nowego taboru tramwajowego, zaś optymalizacja układu linii komunikacyjnych pozwoli zwiększyć liczbę dostępnych miejsc dla pasażerów;
 • ochronę środowiska i poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji hałasu i podniesienie jakości powietrza w wyniku zachęcenia do korzystania
  z transportu zbiorowego wysokiej jakości;
 • poprawę estetyki przestrzeni publicznej i zwiększenie powiązań pieszo-rowerowych między Saską Kępą a Gocławiem;
 • podniesienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.

 

W ramach prac prowadzonych przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. przeanalizowano pięć różnych wariantów przebiegu trasy tramwajowej:

 • Wariant W1: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – po stronie wschodniej Os. Afrykańska i Os. Międzynarodowa – równolegle wzdłuż Kanału Wystawowego (po stronie wschodniej) do al. Waszyngtona;
 • Wariant W2: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – rezerwa pod al. Tysiąclecia (przy Os. Saska) – równolegle wzdłuż Kanału Wystawowego (po stronie wschodniej) do al. Waszyngtona;
 • Wariant W3: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – rezerwa pod al. Tysiąclecia (przy Os. Saska) – Trasa Łazienkowska – ul. Kinowa do al. Waszyngtona;
 • Wariant W4: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – ul. Egipska – ul. Saska do al. Waszyngtona;
 • Wariant W5: pętla Gocław – ul. Umińskiego – ul. Abrahama – ul. Meissnera – ul. gen. Fieldorfa – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – ul. Sokola do stacji metra „Stadion Narodowy” wraz z połączeniem z istniejącą siecią w rejonie Teatru Powszechnego.

Powyższe warianty zostały poddane analizom wielokryterialnym obejmującym kwestie prognozowanych potoków ruchu pasażerskiego, uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Dodatkowo wariantowaniu poddano rozwiązanie przejścia trasy tramwajowej przez Trasę Łazienkowską (Warianty W1 i W2) – rozważano tu następujące opcje:

 • przeprowadzenie torowiska poniżej poziom terenu (pod Trasą Łazienkowską);
 • przeprowadzenie torowiska wiaduktem nad Trasą Łazienkowską;
 • obniżenie Trasy Łazienkowskiej i przeprowadzenie torowiska w poziomie terenu.

 

Plan orientacyjny przebiegu wariantów:

 

 

Szczegółowe materiały dotyczące poszczególnych wariantów przebiegu trasy tramwajowej dostępne są w zakładce Materiały na stronie www.tramwajnagoclaw.pl.

 

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., jako inwestor omawianej inwestycji, w oparciu o wykonane analizy, w tym raport o oddziaływaniu na środowisko, rekomenduje wariant W2C, tj. z zagłębieniem Trasy Łazienkowskiej. Rozwiązanie to:

 • zapewnia najkrótszy czas podróży do centrum miasta,
 • obsługuje nowe osiedla mieszkaniowe na terenie Gocławia,
 • poprawia dostępność transportu publicznego dla Os. Międzynarodowa,
 • prowadzenie tramwaju po powierzchni terenu czyni go bardziej dostępnym dla okolicznych mieszkańców, co jest podstawowym zadaniem środków transportu publicznego,
 • nie wpływa negatywnie na środowisko,
 • ogranicza oddziaływana akustyczne związane z ruchem samochodów w ciągu Trasy Łazienkowskiej (zagłębienie trasy tranzytowej),
 • stanowi najlepsze rozwiązanie za zakresu urbanistyki terenów miejskich – pozwala na wytworzenie połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy częściami Saskiej Kępy rozdzielonych Trasą Łazienkowską.

 

Mając na uwadze istotne znaczenie terenów rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) dla mieszkańców Warszawy, jak również systemu ekologicznego miasta, Urząd m.st. Warszawy podjął prace nad przygotowaniem i uchwaleniem dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących tereny ogrodów położonych w kwartale Os. Międzynarodowa – al. Waszyngtona – ul. Kinowa – Trasa Łazienkowska. Plany te mają na celu ochronę i zachowanie obecnych funkcji terenów ROD, tak aby dalej mogły służyć one społeczności działkowców, jak i mieszkańców Warszawy.

 

W ramach budowy trasy tramwajowej Tramwaje Warszawskie planują wykonanie wzdłuż torowiska przestrzeni publicznej o funkcjach parkowych i spacerowych. Szczegóły zagospodarowania tego terenu i sposób prowadzenia gospodarki zielenią chcielibyśmy omówić z Państwem podczas konsultacji społecznych. Zależy nam na wspólnym zastanowieniu się nad rolą tej nowej przestrzeni publicznej.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


 

Konsultacje już się zakończyły – trwały do 13 listopada 2016 roku.

 

PRZECZYTAJ >>> RAPORT <<<

 


Podczas konsultacji pragniemy przedstawić i porozmawiać na temat:

 • analizowanych wariantów i naszych rekomendacji,
 • założeń dotyczące zmian w układzie linii komunikacyjnych;
 • funkcji i sposobu zagospodarowania terenów przyległych do trasy tramwajowej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu przyległego do Kanału Wystawowego.

Zasadniczym celem jest wypracowanie najlepszych możliwych rozwiązań, uwzględniających potrzeby społeczności lokalnej, jak i całej wspólnoty samorządowej m.st. Warszawy.

 

Przyjdź do punktu konsultacyjnego:

 • Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2
  22 października 2016 r. (sobota)
  6 listopada 2016 r. (niedziela)
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26
  23 października 2016 r. (niedziela)
  5 listopada 2016 r. (sobota)

Punkty konsultacyjne będą otwarte w powyższych dniach w godz. 9-18 i będą dostępne dla osób o ograniczonej mobilności. Zapewniamy również tłumacza języka migowego.

 

Uwagi i opinie prześlij drogą elektroniczną na adres: goclaw@tw.waw.pl.

 
 
 

 

Podmiot odpowiedzialny: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 

 

 

Załączniki: 
Plik: plakat, rozmiar pliku: 891.03 KB
Pobierz
Plik: ulotka, rozmiar pliku: 1760.11 KB
Pobierz
Plik: raport z konsultacji, rozmiar pliku: 8177.87 KB
Pobierz