nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje społeczne, czyli podejmowanie decyzji wraz z mieszkańcami

 

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi urząd z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, której celem jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat. Konsultacje społeczne mogą dotyczyć w zasadzie wszystkiego. Najczęściej z mieszkańcami konsultuje się kwestie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i nowych inwestycji. Może chodzić o modernizację ulicy czy zagospodarowanie skweru, albo dyskusję o ofercie domów kultury lub planach dotyczących kierunków przyszłego rozwoju miasta. Można rozmawiać o dokumentach strategicznych miasta bądź państwa.

 

 

Konsultacje społeczne organizują różne podmioty administracji rządowej i samorządowej. Często organizuje je Urząd Miasta lub Dzielnicy. Celem jest wypracowanie wraz z mieszkańcami takich rozwiązań, które będą uwzględniały potrzeby społeczności lokalnej. Ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od posiadanego przez dany urząd budżetu, uwarunkowań prawnych i możliwości. Jeśli mieszkańcy zgłoszą np. chęć budowy placu zabaw na niewielkim skwerku, z oczywistych względów nie uda się go tam zrobić. Jeśli ktoś chciałby na terenie chronionym wytyczyć nową drogę, też będzie to niemożliwe. Konsultacje społeczne to głos doradczy, na podstawie którego to urząd podejmuje ostateczną decyzję.

 

 

Kto bierze w nich udział? Mamy nadzieję, że to właśnie Ty będziesz uczestniczył w najbliższych konsultacjach dotyczących Twojego miejsca zamieszkania i jego okolicy. A kogo jeszcze spotkasz na konsultacjach? Z całą pewnością urzędników i ekspertów, którzy zajmują się przedstawianą kwestią, ale także innych mieszkańców, a czasem sąsiadów. Wiedza, którą posiadasz jest ważna, dlatego nie przejmuj się, że nie masz fachowego wykształcenia. Jeśli dyskutowana kwestia dotyczy Twojego otoczenia, to Ty jesteś znawcą tego tematu. Dlatego Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

 

 

Konsultacje społeczne  to nie tylko możliwość wypowiedzenia się na piśmie albo rozmowy z ekspertem, przybierają one także formę spotkań dyskusyjnych lub warsztatów, w trakcie których można nie tylko wyrazić swoją opinię, ale także poznać potrzeby innych, zadawać pytania urzędnikom i ekspertom. Podczas konsultacji ważna jest wymiana zdań i możliwość usłyszenia propozycji innych osób. Konsultacje różnią się od badań społecznych tym, że w trakcie ich trwania uczestnicy, słuchając innych i rozumiejąc ich potrzeby, czasem zmieniają swoje opinie. Celem konsultacji jest wypracowanie konsensusu na dany temat. Po przeprowadzeniu konsultacji organizatorzy przygotowują i publikują ich podsumowanie. Z niego dowiesz się o przebiegu spotkań, zgłoszonych uwagach i pomysłach, a także wynikach spotkań i ustaleniach!

 

 

W konsultacjach społecznych warto wziąć udział, szczególnie jeśli temat dotyczy jakoś Twojego życia. Na przykład, kiedy prowadzone są konsultacje dotyczące parku znajdującego się nieopodal Twojego domu, ofert domu kultury w Twojej dzielnicy. Konsultacje to szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał Twoje potrzeby i że dzięki temu, z Twojego punktu widzenia, będzie on lepszy. Dzięki udziałowi w konsultacjach, możliwe jest też poznanie sąsiadów, ekspertów i urzędników oraz zbudowanie nowych relacji. Biorąc w nich udział, można dowiedzieć się wiele o planach i działaniach władz miasta lub dzielnicy, a także mieć wpływ na swoje otoczenie. W czasie konsultacji Twój głos naprawdę ma znaczenie! To łatwy sposób, aby z „zamyślonego przechodnia” stać się obywatelem.

 

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie jest ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym oraz m.in. przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W Warszawie dodatkowo podstawą prawną jest Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (z dnia 11 lipca 2013 r.).